De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad, die met de directeur meedenkt over het beleid van de school. De raad bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeelsleden (personeelsgeleding). De Medezeggenschapsraad heeft soms een adviserende rol, en soms ook een beslissende rol wanneer instemming van de Medezeggenschapsraad nodig is.

Onderwerpen waar de Medezeggenschapsraad onder meer over nadenkt zijn:

  • Jaardoelen van de school
  • Regeling van de vakantie
  • Vaststelling van de schoolgids
  • Hoogte en besteding van de ouderbijdrage
  • Taakbeleid van het personeel

Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag! Dit kan via mrdeparel@levwn.nl of direct bij één van de MR-leden (zie infogids voor telefoonnummers).

Hartelijke groet,

Sannah Weeda en Caroline van der Veen (oudergeleding MR)

Irene den Hartog en Hester van der Velden (personeelsgeleding MR)

Hieronder vindt u link om het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2019-2020 te lezen:

Jaarverslag MR 2019-2020

  • Klankbordgroep

In het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0, nodigen we ouders uit om niet alleen mee te helpen met praktische activiteiten. We vinden het ook heel waardevol als ouders hun kennis en expertise in willen zetten om mee te denken met de schoolontwikkeling. Het officiële orgaan hiervoor is de medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben we een adviesorgaan opgericht: de klankbordgroep. De leden hiervan komen geregeld samen met de directeur en / of de teamleider om de ingezette onderwijsontwikkelingen te bespreken. Indien gewenst adviseert de klankbordgroep ook de MR over bepaalde onderwerpen.