• Aanmeldingsprocedure

Indien u denkt dat De Parel een goede schoolkeuze zou kunnen zijn voor uw kind, dan kunt u dit laten weten door contact met ons op te nemen. Er zal dan een kennismakingsgesprek met de directeur gepland worden. In dit gesprek zullen over en weer verwachtingen worden besproken rondom geloofsopvoeding en kwaliteit van onderwijs. Indien school en ouders na het gesprek er beiden van overtuigd zijn dat De Parel een goede plek is voor uw kind, stuurt de directeur de aanmeldingsformulieren toe.

Een aanmelding wordt een definitieve inschrijving als wij in staat zijn om uw zoon of dochter passend onderwijs te bieden. Als er zorgen of twijfels zijn over de ontwikkeling van uw zoon of dochter en de mogelijkheid van het bieden van passend onderwijs, volgt er nog een gesprek met de intern begeleider. In dit gesprek bespreken we de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter en de manier waarop wij hier aan tegemoet kunnen komen.

  • Passend Onderwijs en zorgplicht

Met de wet Passend Onderwijs zijn de scholen zelf gezamenlijk verantwoordelijk geworden om alle kinderen een passende onderwijsplek in de regio te bieden. Het motto hierbij is ‘regulier waar het kan, speciaal waar nodig’. Het speciaal (basis)onderwijs blijft dus bestaan en is bedoeld voor leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften.

Wanneer u uw kind bij ons aanmeldt vanwege onze identiteit en onderwijskwaliteit, maar uw kind heeft specifieke ondersteuning nodig die wij niet kunnen bieden dan zoeken wij in samenwerking met u naar een passende plek op een andere school (regulier of speciaal) in de regio.

U kunt uw kind officieel aanmelden tot tien weken voor de eerste schooldag. Vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt, hebben wij als school zes weken de tijd om te onderzoeken of we uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Is dit niet het geval, dan dienen wij binnen deze termijn een andere passende plek voor uw kind te zoeken. Deze termijn kan eenmalig met vier weken verlengd worden.

Meer informatie over Passend Onderwijs en Zorgplicht, vindt u op: www.passendonderwijs.nl

  •  Intakegesprek en wenmomenten

Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij een paar keer komen wennen. Zo kan uw kind rustig kennismaken met de andere kinderen en het dagritme van schooldagen. Een maand voor de verjaardag van uw kind, wordt u samen met uw kind op school uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarna plannen we drie wenmomenten voor uw kind. De eerste maandag na de verjaardag start het gewone schoolleven van uw kind.