Tussenschoolse opvang (TSO) 

Overblijfregeling De Parel 

 1. VOORWOORD

Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang (TSO) op de Parel.

De uitgangspunten zijn:

 • Veiligheid: er wordt op de kinderen toezicht gehouden, binnen en buiten.
 • Speelplezier: Kinderen kunnen zich in goede sfeer ontspannen. Er is ruimte en materiaal om te spelen. Pleinwachtouders houden toezicht.
 • Duidelijkheid: er is een beperkt aantal duidelijke regels voor de kinderen. Daarover worden door leerkrachten en pleinwachtouders afspraken gemaakt.
 • Continuïteit: doordat regelmatig een aantal dezelfde ouders op het plein aanwezig is, is er duidelijkheid voor de kinderen.

Een commissie van vaste pleinwachtouders regelt de praktische zaken rond TSO.

Het overblijven verloopt het beste als alle betrokkenen – ouders, leerkrachten en kinderen – weten wat er van hen verwacht wordt. Het werk van de pleinwachtcommissie valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directie van de school.

 1. Tussen de middag bij de kleuters

Om 12.00 uur begint de juf met de voorbereidingen voor het eten, zodat er om ong. 12.10/ 12.15 uur gegeten kan worden. De juf streeft ernaar om 12.30 uur klaar te zijn met eten. De kinderen mogen dan naar buiten en pleinwachtouders zijn aanwezig om op de kinderen te letten. Ook zijn er pleinwachtouders binnen om de laatste kinderen te helpen met eten en naar buiten gaan, zodat de juf om 12.30 uur pauze kan houden.

De kinderen van groep 0, 1 en 2 spelen op het kleine plein.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Rijdend materiaal is tussen de middag in de schuur, de leerkracht zorgt dat er speelmateriaal buiten staat of geeft de schuursleutel aan de pleinwacht.
 • Het zand hoort alleen in de zandbak; het is om mee te spelen en niet om mee te gooien.
 • Bij het gedeelte van de fietsen mag niet worden gespeeld.
 • De kinderen mogen niet zonder toestemming naar binnen.
 • Als ze naar de w.c. willen mag er 1 tegelijk met de w.c. armband om. Deze heeft de pleinwacht om, de anderen wachten buiten.
 • De kinderen mogen op de banken en onder de picknicktafel spelen, dus niet boven op de tafel.
 • Bij, onder of op het speeltoestel mag geen ander speelgoed.
 • Krijten doen we op het plein, niet op de muur. Er komt een schoolbord waar het wel op mag.
 • Het grote plein is voor de kinderen vanaf groep 3, net zoals het kleuterplein voor de kinderen van groep 1 en 2 is.
 • Om  13.00 uur komt de leerkracht naar buiten en neemt de groep weer over.
 • Bij regen mogen de kinderen binnen spelen.

Voor de kleuters geldt het volgende:

 • De leerkracht zorgt soms voor een kleurplaat die de kinderen kunnen kleuren.
 • De kinderen mogen een activiteit kiezen van het kiesbord, dit werkt hetzelfde als tijdens de les. Ze moeten hun magneetje plakken bij de activiteit die ze gaan doen. Ook speelgoed uit de kast kiezen, hiermee spelen ze op de tafels (spelletje)  of op de grond (knex of ander constructiemateriaal).
 • Tijdens de pauze wordt er niet op de computer gespeeld.
 • De kinderen mogen niet rennen in de klas.
 • Er mag 1 kind tegelijk naar w.c. , ze hangen dan de w.c. ketting om.
 • In de klas gebruiken de kinderen hun “binnenstem”.
 • Om 13.00 uur komt de leerkracht naar de klas en neemt de groep weer over.
 1. Tussen de middag bij groep 3 tot en met 8

De kinderen van groep 3 tot en met 8 spelen op het grote plein.

PLEINREGELS

 • Als je in groep 3,4 of 5 zit, mag je om 12. 15 uur naar buiten. De pauze duurt tot 12.45 uur; je kunt dan niet meer naar binnen. Als je in groep 6, 7 of 8 zit, begint je pauze om 12. 45 uur. Deze pauze is om 13.15 uur afgelopen. Je mag tijdens de pauze niet naar binnen.
 • Ga dus voordat je naar buiten gaat naar de w.c.
 • Alleen de pleinwacht kan toestemming geven om naar binnen te gaan.
 • Regels binnen
 • Je mag binnen blijven als het van de meester/ juf mag.
 • Als je binnen blijft, ben je in je lokaal en ga je iets rustigs aan je tafel doen.
 • De radio mag alleen aan als de meester/ juf in het lokaal is.
 • De computers worden in de pauze niet gebruikt, tenzij de meester/ juf daar toestemming voor geeft en hij/ zij in het lokaal is.
 • Regels buiten
 • Je mag niet boven aan de trap spelen en niet op het muurtje.
 • Je mag niet spelen bij de fietsenstalling boven.
 • Nep-vechten en pesten doe je niet.
 • Er zijn roosters voor voetballen, basketballen en de tafeltennistafel.
  De groep die volgens rooster aan de beurt is om te voetballen, mag gebruik maken van de doeltjes.
  De basketbal wordt gebruikt voor de basket. De kleine harde bal mag gebruikt worden voor de tafeltennistafel.
 • Er wordt niet gevoetbald op het plein behalve op het veldje.
 • Er mogen alleen zachte, kleine ballen op het plein; elke groep heeft er 3.De grote voetballen zijn dus alleen om op het voetbalveldje te gebruiken.
 • Als er een bal op het dak ligt, mag 1 leerling van groep 8 die om 13.15  uur van het dak halen. Dit alleen met toestemming van de pleinwacht.
 • Er mag niet geskatet worden op het plein.
 • Als het regent tijdens de pauze, gaat de bel; dan mág je naar binnen; als het heel hard regent gaat hij twee keer, dan móet je naar binnen.
 • Als het regent ga je in je eigen lokaal een spelletje doen of tekenen. Je mag niet in de hal, tenzij je toestemming hebt van de pleinwacht, juf of meester.
 • Als  de bel gaat, wacht je onderaan de trap op de aangegeven plaats, tot de meester/ juf je komt halen.
 • Tussen de middag is de meester/ juf aan het eten en luister je naar de pleinwacht. Als er bijzonderheden zijn licht de pleinwacht de meester/ juf in.
 • Bij regen mogen de kinderen binnen spelen.

Voor groep 3 tot en met 8 geldt het volgende:

 • De kinderen blijven over het algemeen in hun eigen lokaal.
 • Er zijn spelletjes en er is tekenmateriaal aanwezig, zodat de kinderen zich kunnen vermaken. De pleinwacht overlegt met de leerkracht of er groepjes kinderen in de hal terecht, met name kinderen uit de wat grotere groepen.
 • De computers worden in de pauze niet gebruikt.
 1. WAT VERWACHTEN WE VAN PLEINWACHTEN EN LEERKRACHTEN

4.1. Pleinwachtouders

Pleinwacht op het kleine plein wordt gedaan door de ouders van de kinderen in de groepen 0, 1 en 2. Op het grote plein door de overige ouders.

Op het kleine plein lopen vier ouders pleinwacht tussen 12.30 uur en 13.00 uur. Van die vier ouders zijn er twee ‘vaste’ pleinwachten. Zij lopen wekelijks één vaste dag en worden daarvoor betaald uit de ouderbijdrage.

Op het grote plein zijn er drie pleinwachten, waarvan 2 ‘vast’. Zij lopen van 12.15 – 13. 15 uur.

De andere pleinwachten zijn ouders die ingeroosterd worden, ongeveer drie weken achter elkaar, maar slechts één keer in de week, b.v. elke week een dinsdag. Alle ouders worden ingeroosterd om één of twee keer per jaar een blok van drie weken pleinwacht te lopen.

De ouders van de kleuters dienen om 12.25 uur aanwezig te zijn. De ouders voor het grote plein worden om 12.10 uur verwacht. De vaste pleinwachtouders kijken de notities in de daarvoor bestemde map na, zodat ze op de hoogte zijn van evt. speciale gebeurtenissen van de vorige dagen. Ook lichten zij de losse pleinwachten in over zaken die voor hen van belang zijn. Het toezicht wordt verdeeld. Bij de kleuters gaan er om 12.30 één of twee pleinwachten naar binnen om de kinderen te helpen die nog niet klaar zijn met eten en jas aantrekken.

Tijdens de pauze zijn de pleinwachtouders verantwoordelijk voor de kinderen.

De ouders dienen op de hoogte te zijn van de regels.

Na afloop van de pauze deelt de pleinwacht belangrijke informatie met de leerkracht. Het gaat hierbij om het steeds opnieuw overtreden van regels en het niet in overeenstemming gedragen met de identiteit van de school.
Pleinwacht lopen betekent niet alleen aanwezig zijn, maar actief toezicht houden en ingrijpen indien nodig.

TIP: Gebruik complimentjes naar de kinderen toe. De kinderen waarderen dat. Als zij zien dat de pleinwacht de regels hanteert, en corrigeert waar dat nodig is, zullen zij zich veilig voelen.

Er zijn E.H.B.O. dozen aanwezig in beide keukentjes, boven en beneden.

4.2. Leerkrachten/ Overdracht

De leerkrachten eten met de kinderen. Hierna mogen de kinderen naar buiten.

Leerkrachten hebben volgens de Arbo-wet recht op pauze. Het eten met de kinderen is iets waartoe ze formeel niet verplicht zijn, en daarmee leveren ze een behoorlijke bijdrage aan het overblijven op de Parel.

De leerkracht is verantwoordelijk voor de overdracht van bijzonderheden aan de pleinwachtcommissie. Als de leerkracht een bepaalde leerling bij het buitenspelen extra in de gaten zou houden omdat er iets is voorgevallen, dan geeft hij/zij  die informatie door aan de pleinwacht. Voor leerlingen die standaard een speciale aanpak nodig hebben, wordt een vermelding gemaakt in de ‘overblijfmap’.
Leerkrachten kunnen gebruik maken van de ‘overblijfmap’ om belangrijke informatie toe te voegen. Regelmatig, vooral na de vakantie, neemt de leerkracht de pleinregels met de leerlingen door.

Na de pauze neemt de leerkracht de verantwoordelijkheid weer over van de pleinwacht.

4.3 Vermissing

Wanneer blijkt dat er een leerling wordt vermist, wordt de groepsleerkracht en de directeur ingelicht.

Twee pleinwachtouders gaan op zoek. Wordt het kind gevonden, dan wordt het begeleid naar school en overgedragen aan de directeur of de groepsleerkracht.

Ouders worden erover ingelicht dat het kind vermist is geweest.

 1. DE REGELING

5.1. Bijdrage ouders

Omdat op de Parel alle kinderen overblijven, is gekozen voor een systeem waarin alle ouders zorg dragen voor de TSO. Hierdoor kunnen de kosten minimaal gehouden worden.

Ouders hebben pleinwacht volgens een rooster en leveren daarmee een bijdrage aan de tussenschoolse opvang van hun kinderen.

Ouders die geen pleinwacht kunnen of willen lopen, krijgen de mogelijkheid om voor hun kinderen de TSO ‘af te kopen’. De kosten daarvoor zijn voor een kind in de kleutergroep € 100,= en voor een kind in groep 3 t/m 8  €130,= per jaar. Indien ouders voor meerdere kinderen hun beurt willen afkopen worden alleen de kosten voor de twee oudste kinderen in rekening gebracht.

Het geld wordt gebruikt voor het betalen van de vaste pleinwachtouders en de aanschaf van buitenspeelmateriaal.

Er is een overblijfcoördinator aangesteld die aanspreekpunt is en ervoor zorgt dat alles goed verloopt.

5.2 Het rooster

Het rooster voor de niet-betaalde pleinwacht wordt gemaakt door de coördinatoren van respectievelijk de bovenbouw en de onderbouw. Ouders lopen op een voorkeursdag drie weken achter elkaar.

Het rooster voor het grote plein wordt één keer in het jaar gemaakt en staat vermeld in de schoolgids en de nieuwsbrief.

Het rooster voor het kleine plein wordt drie keer per jaar gemaakt om zo ook ouders van nieuwe kinderen te kunnen inroosteren. Dit rooster wordt deels vermeld in de schoolgids en ook  in de nieuwsbrief. Zodra er een nieuw rooster is gemaakt, wordt dat aan de ouders doorgegeven.

5.3 Bij ziekte en bij zwangerschap

Als een ouder door ziekte verhinderd is, moet hij of zij zelf ruilen. Als er onderling geruild wordt, graag even doorgeven aan de coördinator.

Zwangerschap moet gemeld worden bij de coördinator. In het rooster wordt je beurt dan naar voren gehaald of uitgesteld.

5.4 Bij vergeten

– Wanneer de pleinwachtbeurt vergeten wordt, wordt de pleinwacht alsnog ingeroosterd om in te vallen bij b.v. ziekte. De beurt moet dan ingehaald worden.

– Bij 3 of meer keren worden de jaarkosten van het oudste kind in rekening gebracht.

5.5 Persoonlijke gegevens van kinderen

De vaste pleinwachtouders gebruiken een overblijfmap, die bewaard wordt in de daarvoor bestemde lade in beide keukentjes.

In de map staan de persoonlijke gegevens van alle leerlingen: adressen en telefoonnummers, evt. allergieën en telefoonnummers van de huisartsen.

Ook wordt de map gebruikt om aantekeningen te maken over het verloop van de pauze.

5.6 De BHV-ers

De bedrijfshulpverleners kunnen zonodig worden ingeschakeld.

Op de Parel zijn dat: Mendy van der Voort  en Gera Graafland

 1. DE PLEINWACHTCOMMISSIE

6.1 Taken van de coördinator

De coördinatoren onderhouden het contact met de pleinwachtouders en het team. Zij houden de overblijfmap bij en nemen eventueel actie.

De coördinatoren zorgen voor de roosters.

Zij zorgen tevens voor het scholingsprogramma en de (financiële) administratie.

Zij plannen bijeenkomsten voor de vaste pleinwachten, om het werk met elkaar te bespreken. De coördinatoren geven bij de directie aan of er nieuw speelmateriaal aangeschaft moet worden of dat er dingen gerepareerd moeten worden.

6.2 Trainingen

Iedere twee jaar volgen de vaste pleinwachten een E.H.B.O. –training.

Ook een kindgerichte training wordt regelmatig gevolgd.

6.3 De pleinwachtcommissie

wordt samengesteld uit de coördinatoren en de vaste pleinwachten. Regelmatig hebben zij overleg om zaken met elkaar af te spreken en de regels eenduidig te houden.

De coördinatoren van dit schooljaar zijn:

Ellen van Schie (onderbouw) tel. 06 51523467
Majolieke Nieuwlaat (bovenbouw tel. 010 5218414