Aanmelding

We werken niet met een wachtlijst, maar het is voor ons wel prettig om al in een vroeg stadium te weten op hoeveel nieuwe leerlingen we mogen rekenen. In verband daarmee stellen we het zeer op prijs als u uw zoon of dochter rond de derde verjaardag op school aanmeldt.

Bij de eerste aanmelding vanuit een gezin volgt er een welkomsbezoek door een afvaardiging van de identiteitscommissie.

Een aanmelding wordt een definitieve inschrijving als wij in staat zijn om uw zoon of dochter passend onderwijs te bieden. Om dit te kunnen bepalen wordt u telefonisch benaderd door de directeur. Als er zorgen of twijfels zijn over de ontwikkeling van uw zoon of dochter en de mogelijkheid van het bieden van passend onderwijs, volgt er een gesprek met de Intern Begeleider. In dit gesprek bespreken we de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter en de manier waarop wij hier aan tegemoet kunnen komen.

Kennismaking met nieuwe kleuters en wennen aan/op school

Twee maanden voor de vierde verjaardag van uw zoon of dochter neemt de leerkracht contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dit huisbezoek duurt drie kwartier. Het doel van dit bezoek is om de kennismaking tussen de leerkracht en de nieuwe leerling in een vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Ook legt de leerkracht het een en ander uit over de gang van zaken op school en stelt zij vragen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Tijdens het gesprek worden ook afspraken gemaakt over het wennen in de groep. Over het algemeen komt een kleuter drie ochtenden wennen voor de vierde verjaardag.

De leerlingen die eind juni, in juli, augustus of september vier jaar worden, krijgen een uitnodiging voor het wenuur, dat kort voor de zomervakantie gehouden wordt. Er is voor hen geen mogelijkheid om drie ochtenden te wennen. Het heeft weinig zin om vlak voor de zomervakantie te wennen in een grote volle groep en dan een hele periode niet naar school te gaan.

Start in groep 1

De nieuwe kleuters starten op de eerste maandag na hun verjaardag, of op hun verjaardag, als zij op maandag jarig zijn.

Een uitzondering hierop zijn de leerlingen die eind juni, in juli, augustus of september vier jaar worden. Zij mogen gelijk na de zomervakantie starten op school.

De nieuwe leerling mag gelijk alle dagen naar school, maar voor sommige kleuters is dit te veel. Ouders en leerkracht overleggen over het aantal dagen of dagdelen dat de leerling start en hoe de opbouw zal verlopen. Hierbij is het van belang om regelmaat aan te houden.

Wellicht ten overvloede: wij verwachten dat een leerling zindelijk is als hij of zij naar school gaat. Wij verschonen geen leerlingen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren, maar dat moet een uitzondering zijn. Wij hebben reservekleding op school, maar het is fijn als uw kind een eigen reservesetje in de tas heeft.

Na zes weken is er een kort evaluatiegesprek tussen de leerkracht en de ouder over hoe de start verlopen is en hoe de nieuwe leerling school ervaart. De leerkracht neemt het initiatief tot het plannen van dit gesprek. Het gesprek vindt na schooltijd plaats in de groep van uw zoon of dochter. Het is geen probleem als uw kind hierbij aanwezig is.